Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

XXXVII Ogólnopolska Konferencja
im. Profesora Władysława Bukietyńskiego
"Metody i zastosowania badań operacyjnych" - MZBO 2018


Centrum Konferencyjne Mazowsze w Otrębusach k/ Warszawy
21-23 października, 2018 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Start | Cele | Zgłoszenia | Dojazd | Komitety | Program | Informacja o prof. Władysławie Bukietyńskim

Ważne Terminy

Zgłoszenie chęci uczestnictwa 10.06.2018 20.06.2018
Zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem 10.06.2018 20.06.2018
Akceptacja referatu 17.06.2018 27.06.2018
Wniesienie opłaty konferencyjnej 01.07.2018 10.07.2018
Konferencja 21-23.10.2018
Nadsyłanie ostatecznych wersji tekstów do publikacji 01.12.2018

Konkurs na najlepszą pracę
Konkurs w swej postaci nawiązuje do wieloletniej tradycji Ogólnopolskich Konferencji Naukowych imienia Profesora Władysława Bukietyńskiego "Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych". Celem konkursu jest promowanie najlepszych wyników naukowych uczestników konferencji nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz wzmocnienie współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie prezentacji w trakcie obrad konferencji. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac są ich walory naukowe. Praca musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań twórczych autora, oraz nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Prace oceniane będą pod kątem poziomu naukowego, jakości wykonania oraz innowacyjności tematyki. Oceny prezentacji dokonuje Jury Konkursu powołane przez Komitet Naukowy Konferencji.

Warsztaty doktorskie
Celem Warsztatów Doktorskich jest stworzenie doktorantom możliwości rozwijania i ugruntowania swoich zainteresowań badawczych w trakcie wielośrodowiskowych dyskusji ukierunkowanych przez doświadczonych naukowców cieszących się międzynarodową rozpoznawalnością. Zapraszamy doktorantów, którzy są zainteresowani taką właśnie formą doskonalenia i prezentacji problemów badawczych. W wielowątkowej dyskusji korzyści odniosą doktoranci o różnym stopniu zaawansowania swoich badań – zarówno osoby, które mają już klarownie zdefiniowany problem badawczy, metody jego analizy i prowadzą badania, jak i osoby mniej zaawansowane w badaniach. Na sześciogodzinne warsztaty składać się mają krótki metodologiczny wykład profesorski, prezentacje doktorantów i moderowana dyskusja, oraz indywidualne konsultacje profesorskie. Warsztaty nie muszą się wiązać z udziałem w konferencji. Ponadto przewidziana jest sesja posterowa dla studentów i doktorantów.

Opłaty

Opłata konferencyjna:
Osoby posiadające stopnień naukowy (dr, dr hab, prof.)  1000 PLN
Osoby nieposiadające stopnia naukowego (studenci, doktoranci, asystenci)  600 PLN

Opłata konferencyjna pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, zakwaterowania (w pokojach jednoosobowych dla osób posiadających stopień lub tytuł naukowy oraz w pokojach dwuosobowych dla osób nieposiadających stopnia naukowego), wyżywienia, publikacji artykułów oraz wycieczki. Opłatę należy wnieść do dnia 01.07.2018 na konto:
92 1240 1040 1111 0010 7521 7069
z dopiskiem w tytule przelewu
MZBO'2018 imię i nazwisko uczestnika
Bank: Pekao S.A.
Odbiorca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Rejestracja - zgłoszenie chęci uczestnictwa
Poniżej znajduje się formularz do rejestracji na konferencję. Można też go otworzyć w nowym oknie.