Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

XXXVII Ogólnopolska Konferencja
im. Profesora Władysława Bukietyńskiego
"Metody i zastosowania badań operacyjnych" - MZBO 2018


Centrum Konferencyjne Mazowsze w Otrębusach k/ Warszawy
21-23 października, 2018 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Start | Cele | Zgłoszenia | Dojazd | Komitety | Program | Informacja o prof. Władysławie Bukietyńskim


Celem XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji im. Profesora Władysława Bukietyńskiego „Metody i zastosowania badań operacyjnych” jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie metod badań operacyjnych i ich zastosowań. Preferowane są wystąpienia młodych pracowników nauki. Problematyka poruszanych zagadnień obejmuje m.in.:

 • modelowanie inwestycji kapitałowych,
 • optymalizację w bankowości i ubezpieczeniach,
 • analizy giełdowe,
 • optymalizację w transporcie i zarządzaniu zapasami,
 • badanie preferencji konsumenckich,
 • analizę szeregów czasowych,
 • klasyczne metody badań operacyjnych,
 • algorytmy ewolucyjne i mrówkowe, sieci neuronowe,
 • analizę wielokryterialną,
 • dominacje stochastyczne,
 • algorytmy programowania nieliniowego,
 • teorię chaosu.